ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ก.ค. 61 ถึง 06 ก.ค. 61 ค่ายภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6  โรงเรียนในกลุ่มตำบลบ้านยาง เข้าค่ายอบรมเพื่อเพื่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี วันที่ 5,6 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ชุดพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14 มิ.ย. 61 พิธีมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ 
ชุดเครื่องแบบนักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ในวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 เม.ย. 61 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  จัดงานทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "คืนสู่เหย้า เล่าความหลัง รวมพลังเพื่อน้อง"  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
23 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.5,ม.3 รับวุฒิบัตร
นักเรียนชั้น ป.5 และ ม.3 ในกลุ่มตำบลบ้านยาง รับวุฒิบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ให้นักเรียนทุกระดับชั้น มาเข้ารับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
แต่งกายชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
24 มี.ค. 60 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศและรับมอบวุฒิบัตร
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา / แต่งกายชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
23 มี.ค. 60 นักเรียนมารับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ให้นักเรียนทุกระดับชั้น มารับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
แต่งกายชุดสุภาพ กลุ่มงานวิชาการ
16 มี.ค. 60 ถึง 10 พ.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
นักเรียนโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กลุ่มงานวิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบปลายภาค
ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา กลุ่มงานวิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.1-5 , ม.1, ม.2 สอบปลายภาค
ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
15 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.4 - 6 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
ณ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ O - Net
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบ O - Net  ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบ O - Net ณ โรงเรียนบ้านส้มกบ
แต่งกายชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
16 ม.ค. 60 งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐
สมาคมผู้บรหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมรำลึกถึงบูรพาจารย์ และมอบโล่ห์เกียรติคุณ ,มอบเกียรติบัตร ให้กับคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
29 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  นักเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน
 ๑. โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
 ๒. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
 ๓. โรงเรียนบ้านหนองแต้
 ๔. โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ / การแต่งกายชุดลูกเสือ, เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง
21 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง
การแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ , นักเรียน ระดับปฐมวัย  และ ประถมศึกษา 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี / การแต่งกายชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง