ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล   ตำบล บ้านยาง   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์    จังหวัด   ชัยภูมิ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่   16   เมษายน   2458   โดยรองอำมาตย์ตรีด้วง     ภิรมย์ไกรภักดิ์     ปลัดอำเภอได้เป็นหัวหน้า  กิ่งอำเภอบ้านยาง  เป็นผู้เสนอจัดตั้งและให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านยาง (วัดกลาง) ปัจจุบัน คือ  วัดบริบูรณ์  โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนมี    นายหม่น  พันธ์ยาง    เป็นครูใหญ่ปีงบประมาณ  2486 ได้รับจัดสรรเงินจำนวน   5,476   บาท  เพื่อสร้างอาคารเอกเทศถาวร  ป. 2   พิเศษ ขนาด ห้องเรียน และได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดบริบูรณ์ (วัดกลาง ) มาเรียนที่อาคารใหม่ ในที่ดิน  27  ไร่  งาน  68.2 ตารางวา  ตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน   2486  และให้ชื่อโรงเรียนว่า   โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา    โดยมีรายนามผู้บริหารตามลำดับ  ดังนี้

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

นายหม่น    พันธ์ยาง

นายวาน    สุภาพเพชร

นายดำริห์    วงพรม

นายวาน    สุภาพเพชร

นายอมร    ฦาชา

นายดี   บุพตา

นายป้อมปราการ  กล้ารบ

นายสละ  อธิกะ

นายมนตรี    ศรีสุธรรมศักดิ์

นายสมมาตร    คุณสุวรรณ

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรนาเคนทร์

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรนาเคนทร์

นายจำรัส    มัตติกรัตน์

นายเชษฐ์    สนั่นเมือง

นายอุกฤษ   จำเริญพิศ

นางสาววิไลวรรณ  จันณรงค์

นายประกาศิต  พิศวงปราการ

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

รรก.ในตำแหน่งครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ่

รรก.ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

รรก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

.2458 - 2462

.2462 - 2483

.2483 - 2483

.2484 - 2494

.2494 - 2502

.2503 – 2504

.2505 – 2512

.2505 – 2506

.2512 – 2524

.2524 – 2526

.2526 – 2532

.2533 – 2536

.2536 – 2536

.2536 – 2539

.2539 – 2544

.2544  -  2549

.2549 – ปัจจุบัน