ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาการศึกษา / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  รักษาสิ่งแวดล้อม 

สืบสานศิลปวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมภาคีเครือข่ายก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการจัดการศึกษา

 

           จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  โดยสนองตอบความต้องการ  ความสนใจของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  มีกระบวนการจัดการที่หลากหลายมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   ครูสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

อัตลักษณ์โรงเรียน

มารยาทดี   วจีไพเราะ

เอกลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมมารยาทไทย