ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ/ค่านิยม/เป้าประสงค์
พันธกิจ /ค่านิยม / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1.       จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.       ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ปลูกฝัง อบรม

      ให้นักเรียนเป็นคนดี ยึดมั่นและดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา  มีสุขภาพ

      กายและใจที่ดี

3.       พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

4.       ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและความไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.       ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน

ในการจัดการและพัฒนาการศึกษา เพื่อชีวิตที่ดีของชุมชน


ค่านิยม

          “มุ่งคุณภาพ ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ำบริการ

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล

3. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

    ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมและมี วัฒนธรรม

    การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

5. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและได้

     มาตรฐาน

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

*****