ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

https://www.youtube.com/embed/ShFRxAaBS20?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>