ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

     เปิดสอนตั้งแต่ระดับ    ก่อนประถมศึกษา      ถึงระดับ   มัธยมศึกษาตอนต้น

     มีเขตพื้นที่บริการ   4      หมู่บ้าน     ได้แก่  หมู่ที่  1   บ้านยาง     หมู่ที่  บ้านยางน้อย  

     หมู่ที่  4   บ้านกำแพง    หมู่ที่  8   บ้านหัวสะพาน