ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
กิจกรรมห้องสมุด
ขอเชิญติดตามชมกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดทุกๆ เดือน ค่ะ ที่ลิงค์   http://kssw.ac.th/gallery-detail_49898
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ติดต่อบรรณารักษ์ โดยการกรอกแบบฟอร์ม ยื่นที่ห้องสมุดของโรงเรียน
บัตรประจำตัวนักเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  3 in 1
1. ใช้เป็นบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อติดต่อราชการได้
2. ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด เพื่อยืมสื่อการเรียนรู้ ต่างๆ
3. พกพาสะดวก เก็บในกระเป๋าสตางค์ได้

ยืมสื่อการเรียนรู้ของห้องสมุด
1. เลือกหนังสือ หรือ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่สนใจ
2. แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน กับ บรรณารักษ์
3. บรรณารักษ์ สแกนบาร์โค๊ด ที่บัตรฯ
4. บรรณารักษ์ สแกนบาร์โค๊ด ที่หนังสือ หรือ สื่อการเรียนรู้
5. นำหนังสือ หรือ สื่อการเรียนรู้ ออกจากห้องสมุดได้
การส่งคืนหนังสือและสื่อต่างๆ ที่ยืม
นักเรียนสามารถส่งคืนหนังสือ และสื่อต่างๆ ที่นักเรียนยืมไป ตามเวลาที่กำหนด โดยแจ้งผ่านทางเว็บบอร์ด http://www.kssw.ac.th/webboard  แล้วส่งหนังสือ หรือ สื่อมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านบนเว็บไซต์ หน้าแรก
ให้บริการปรึกษา โดยบรรณารักษ์
ติดต่อบรรณารักษ์ คุณครูศุภลักษณ์  ปัญญา
ค้นคว้าหาความรู้ผ่านระบบ ict.
ค้นคว้าหาความรู้ตามหมวดหมู่หนังสือ
ฝึกประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่ม