ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ครูที่ปรึกษา 1.คุณครูเกษม  ภิญโญภาพ    2.คุณครูสุจิรา  คำสีหา

1. เด็กหญิงกุลนิดา     บุญมี       ชั้น ป. 6    หัวหน้าชุมนุม

2. เด็กชายณัฐภัทร     เกตุขุนทด    ชั้น ม. 2    รองหัวหน้าชุมนุม

3. เด็กหญิงขวัญจิรา    เฉื่อยกลาง   ชั้น ป. 6     เลขานุการ

4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ฦาชา       ชั้น ป. 6    ผู้ช่วยเลขานุการ

5. เด็กหญิงณภัทรลดา  นาเมืองรักษ์  ชั้น ป. 6    เหรัญญิก

6. เด็กชายคึกฤทธิ์    เจริญชีพ     ชั้น ป. 4     ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. เด็กชายรุ่งตะวัน   คงโนนกอก    ชั้น ป. 2

8. เด็กชายภูมิวริน    โพธิ์ศรี      ชั้น ป. 2

9. เด็กชายณัฐวุฒิ    สาริพันธ์      ชั้น ป. 2

10. เด็กชายธนากร    วงษ์พรหม    ชั้น ป. 2

11. เด็กชายผาวรินทร์  โพธิ์ศรี      ชั้น ป. 2

12. เด็กชายจักรภัทร   หินเมืองเก่า   ชั้น ป. 2

13. เด็กชายปรวัชร    สิทธิกรณ์     ชั้น ป. 2

14. เด็กชายสิรภพ     มุเขวา      ชั้น ป. 2

15. เด็กชายอภิชัย     ฦาชา        ชั้น ป. 3

16. เด็กชายนรากรณ์   ฦาชา         ชั้น ป. 3

17. เด็กชายพีระพงศ์   ช่างปรุง        ชั้น ป. 3

18. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ขลังธรรมเนียม   ชั้น ป. 4

19. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขเกษม        ชั้น ป. 5

20. เด็กชายณัฐพงษ์   สาริพันธ์      ชั้น ป. 5

21. เด็กชายพัชรัตน์    หอมกลาง      ชั้น ป. 6

22. เด็กชายสรศักดิ์    กระแสโท     ชั้น ป. 6

23. เด็กหญิงณภัทรลดา นาเมืองรักษ์    ชั้น ป. 6

24. เด็กหญิงอารญา    จำรัสจิตร     ชั้น ม. 1

25. เด็กหญิงวิภารัตน์   ขวัญบำรุง    ชั้น ม. 2

26. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำแจ่ม      ชั้น ม. 2

ชุมนุมภาษาอังกฤษ
ชุมนุมภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา 1.คุณครูศุภัคสรรค์  คงควร    2.คุณครูนวลอนงค์  สิงหรา ณ อยุธยา
ประธาน  ...
รองประธาน ...
เลขานุการ ...
สมาชิก
1.
2.
3.
...
ชุมนุมนาฏศิลป์
ชุมนุมนาฏศิลป์
ครูที่ปรึกษา 1.คุณครูอรชุลี  สัณหจันทร์    2.คุณครูสุภาพร  สงวนรัมย์
ประธาน  ...
รองประธาน ...
เลขานุการ ...
สมาชิก
1.
2.
3.
...
ชุมนุมศิลปะ
ชุมนุมศิลปะ
ครูที่ปรึกษา 1.คุณครูธัญญารัตน์  ชาลี    2.คุณครูรุจเรศ  ภักดีอาสา
ประธาน  ...
รองประธาน ...
เลขานุการ ...
สมาชิก
1.
2.
3.
...
ชุมนุมเกษตรกรรม
ชุมนุมเกษตรกรรม
ครูที่ปรึกษา 1.คุณครูอาคม  ชานนท์เมือง    2.คุณครูณัฐชนน  เกิดศิลป์
ประธาน  ...
รองประธาน ...
เลขานุการ ...
สมาชิก
1.
2.
3.
...
ชุมนุมกีฬา
ชุมนุมกีฬา
ครูที่ปรึกษา 1.คุณครูพรรณี  บูรณะถาวร    2.คุณครู
ประธาน  ...
รองประธาน ...
เลขานุการ ...
สมาชิก
1.
2.
3.
...
ชุมนุมรักการอ่าน
ชุมนุมรักการอ่าน
ครูที่ปรึกษา 1.คุณครูศุภลักษณ์  ปัญญา    2.คุณครูรวงทอง  คำนกขุ้ม
ประธาน  ...
รองประธาน ...
เลขานุการ ...
สมาชิก
1.
2.
3.
...
ชุมนุมดนตรี
ชุมนุมดนตรี
ครูที่ปรึกษา 1.คุณครูดำรงค์  บุตรวัง    2.คุณครู
ประธาน  ...
รองประธาน ...
เลขานุการ ...
สมาชิก
1.
2.
3.
...