ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ชั้นอนุบาล

นางฐิติมาพร ถาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางกตพร นันทเมธินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2