ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ชั้นอนุบาล

นางฐิติมาพร ถาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางฐิตาภา แกมคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0