ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

นางสุภาพร สงวนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางรุจเรศ ภักดีอาสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2