ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

นางสุภาพร สงวนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางรุจเรศ ภักดีอาสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวสุจิรา คำสีหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0