ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ศิลปศึกษา

นางอรชุลี สัณหจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรวงทอง คำนกขุ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธัญญารัตน์ ชาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1