ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ศิลปศึกษา

นางอรชุลี สัณหจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวฉัตรชนก ชาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1