ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

การงานอาชีพ

นายเกษม ภิญโญภาพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

งานช่าง 1

งานช่าง 2

งานช่าง 3

งานเกษตร