ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

นายเกษม ภิญโญภาพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวสุจิรา คำสีหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0