ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

การงานอาชีพ

นายเกษม ภิญโญภาพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

งานช่าง 1

งานช่าง 2

งานช่าง 3

งานเกษตร