ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นางสุภัคสรรค์ คงควร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางนวลอนงค์ สิงหรา ณ อยุธยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0