ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น การประเมินสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นายประกาศิต พิศวงปราการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,15:15  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์" ประจำปี ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นายประกาศิต พิศวงปราการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,15:13  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นายประกาศิต พิศวงปราการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,15:12  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" จากคุรุสภา ปี พ.ศ.๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นายประกาศิต พิศวงปราการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,15:10  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารมือทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ พ.ศ.๒๕๕๐
ชื่ออาจารย์ : นายประกาศิต พิศวงปราการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,15:09  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..