ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ ปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุจิรา คำสีหา
ครูผู้ช่วย