ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

นางลักขณา คลังระหัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายอาคม ชานนท์เมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0