ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ถนอมชีพ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชัย บุษดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูกร นาส้มกบ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอินทชยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร บัวคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางพรศรี คำเขียว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ นุ่มนวล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางศุภลักษณ์ ปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายปรกาศิต พิศวงปราการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา/เลขานุการ